O namaVD Direktor

dr Sorinel Živojin      Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kovačica osnovana je 1. marta 1963. godine. Njena ukupna površina je 14.380 na 8 lokacija. Ukupan broj zaposlenih u Domu zdravlja Kovačica je 153, od čega 121 zaposlenih pripada medicinskom, a 32 nemedicinskom kadru. Dom zdravlja Kovačica obuhvata 4 zdravstvene stanice i 4 zdravstvene ambulante:

      - ZS Kovačica, ZS Padina, ZS Debeljača i ZS Crepaja

      - ZA Uzdin, ZA Samoš, ZA Idvor i ZA Putnikovo

      Zdravstvena ustanova pruža usluge primarne zdravstvene zaštite.

Postoje tri grupe službi:

      - 1. medicinske službe

      - 2. službe medicinske podrške

      - 3. nemedicinske službe.

Medicinske službe su:

- Služba za opštu medicinu

- Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

- Služba za zdravstvenu zaštitu žena

- Služba polivalentne patronaže

- Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost u oblastima

      - interna medicina

      - pneumoftiziologija

      - fizikalna medicina i rehabilitacija

- Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

- Služba hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza.

Službe medicinske podrške su:

      - Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

      - Služba za laboratorijsku dijagnostiku

      - Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost-apoteka

Nemedicinske službe:

      - uprava (direktor, pomoćnik direktora, saradnici za akreditaciju, glavna med. sestra)

      - Služba za ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične posloveIstorijat Doma Zdravlja Kovačica


      Zdravstvena stanica u Kovačici kreće sa radom 1961. godine u ulici Nikole Tesle, u zgradi koja i danas postoji pored gimnazije „Mihajlo Pupin“. Osnivač ZS je Opština Kovačica. Ovim se započeo sa organizovanim pružanjem zdravstvenih usluga koje su do tad obavljali lokalni lekari.

      U tadašnjoj zdravstvenoj stanici postojala je služba za zdravstvenu zaštitu odraslih i služba stomatologije, sa tim što su dolazili doktori specijalisti pedijatrije i ginekologije iz Pančeva. Uvode se novine u organizaciji samog zdravstva:

      - edukacija zdravstvenih radnika

      - higijenski pregledi kao preventivne mere

      - rano otkrivanje tuberkoloze i šećerne bolesti.

      Dana 14. decembra 1961. godine počinje se sa izgradnjom zgrade ATD (antituberkuloznog dispanzera) u ulici Šturova 42, koja je puštena u rad 1962. godine. Zaposleni u dispanzerusu pratili epidemiološku situaciju tuberkuloze u opštini Kovačica. U sklopu ATD-a je postojala i laboratorija.

      Dom zdravlja Kovačica je osnovan 1. marta 1963. godine.

      Izgradnja nove zgrade Doma zdravlja Kovačica krenula je 1970. godine, odmah pored ATD-a, jer je prethodna ZS prostorno postala mala, zbog ujedinjenja zdravstvenih stanica u jedinstven Dom zdravlja. Nova zgrada Doma zdravlja Kovačica puštena je u rad 16. mart 1971. godine. Godine 1979 u DZ Kovačica radilo je 12 doktora opšte medicine, 3 doktora specijalista, 1 mecinski tehničar sa višom školom i 18 medicinskih sestara. Postojale su šest službi:

      - Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

      - Služba za zdravstvenu zaštitu dece

      - Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa patronažom

      - Služba stomatologije

      - Specijalistčka služba (lekari raznih specijalizacija kao spoljni saradnici oftalmolog, ORL, dermatovenerolog, neurolog)

      - Služba hitne medicinske pomoći (kao najmlađa radna jedinica, osnovana 1. marta 1996. godine).